Prohlášení GDPR

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH, PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI KOHRA Group s.r.o. IČ: 28319761 (dále jen „Prohlášení“)

ČL. I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE POJMŮ

 1. Účelem tohoto Prohlášení je určení základních pravidel a zásad, za kterých jsou ze strany společnosti KOHRA Group s.r.o., Italská 4109/6, 79604 Prostějov, IČ: 28319761 (dále jen „poskytovatel“) zpracovávány osobní, provozní a lokalizační údaje účastníků či uživatelů služeb elektronických komunikací, případně dalších služeb (dále jen „účastník“ nebo „subjekt údajů“), jichž je společnost poskytovatelem a dále poskytnutí potřebných informací účastníkům o tomto zpracování, o podmínkách zpracování, jakož i o právech a povinnostech účastníků jako subjektů údajů.

 2. Toto Prohlášení je zpracováno a ochrana údajů je poskytovatelem zabezpečována v souladu s platnou právní úpravou týkající se ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen „ZoEK“) a souvisejícími právními předpisy.

 3. Toto Prohlášení je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací či jiné smlouvy (dále jen „smlouva“) o poskytování služeb, uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem a je zveřejněno na http://www.kohra.cz/ sekce Dokumenty. Nedílnou součástí smlouvy jsou rovněž platné Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen „VP“) zveřejněné na http://www.kohra.cz/ sekce Dokumenty. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Prohlášení a VP mají přednost ustanovení tohoto Prohlášení.

Definice základních pojmů:

 1. osobní údaj – je jakákoliv informace týkající se konkrétní fyzické osoby (dále také jen „subjekt údajů“), kterou lze touto informací přímo nebo nepřímo identifikovat, ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště či pobytu, IČ, DIČ, telefonní číslo, email), údaje o poloze, zvláštní prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské povahy týkající se identity fyzické osoby (např. věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí apod.) nebo informace z fotografií a kamerových systémů;

 2. zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) – některé osobní údaje zvlášť rizikové z pohledu možných zásahů do garantovaných práv a svobod fyzických osob, např. údaje o zdravotním stavu, o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání a dále také genetické a biometrické údaje;

 3. subjekt údajů – každá fyzická osoba/účastník, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány;

 4. zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, která je prováděna s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení;

 5. správce – subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; správcem osobních, provozních i lokalizačních údajů je poskytovatel;

 6. zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, na základě jeho pověření a pouze ve správcem stanoveném rozsahu a ke stanovenému účelu. Zpracovatelem může být poskytovatel nebo jiná osoba;

 7. příjemce – jakýkoliv subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty; v některých případech se za příjemce nepovažují orgány veřejné moci;

 8. souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

 9. biometrické údaje – osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, např. zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;

 10. provozní údaje – jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování;

 11. lokalizační údaje – jakékoliv údaje zpracovávané v síti el. komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení účastníka;

 12. kamerový systém se záznamem – technický systém umožňující pořizování a uchovávání obrazových a zvukových záznamů subjektů údajů;

 13. personalizovaná reklama – informace a reklama, kterou poskytovatel zasílá subjektu údajů ohledně aktuálních služeb, nabídek, soutěží, akcí apod., a která odpovídá osobním zájmům subjektu údajů a analyzuje určitým způsobem nákupní chování a využívání služeb ze strany účastníků jako subjektů údajů;

 14. ZC – zákaznické centrum a obchodní oddělení poskytovatele, které pracují s osobními údaji účastníků. Adresa ZC: „zatím nezřízeno“. Adresa ZC bude uvedena také na www.kohra.cz;

 15. Kontakty poskytovatele – adresa sídla, ZC poskytovatele, tel. č.: +420776675530; email: kohra@kohra.cz,
  Na Kontakty poskytovatele (případně také na ID jeho datové schránky) se lze obracet s dotazy týkajícími se ochrany údajů dle tohoto Prohlášení, se žádostmi o přístup k informacím i v souvislosti s případnými stížnostmi na porušení ochrany údajů;

 16. ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, www.uoou.cz. Tento úřad je kontrolním a dozorových orgánem dle GDRP v ČR.

ČL. II

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 1. Zpracování osobních údajů provádí poskytovatel výhradně v souladu s těmito základními zásadami dle GDPR:

a) zásada zákonnosti – osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány na základě právem stanovených důvodů (bez souhlasu účastníka) anebo na základě souhlasu účastníka. Bez souhlasu účastníka zpracovává poskytovatel osobní údaje poskytnuté účastníkem, pokud jde:

 •  
  •  
   • plnění smlouvy či jejích nedílných součástí uzavřené s účastníkem (včetně vyúčtování služeb, vyřizování reklamací, vymáhání dluhů apod.);

   • plnění zákonných povinností poskytovatele;

   • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů;

   • plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (typicky na základě žádosti orgánu veřejné moci, např. soudu či Policie ČR);

   • zpracování nutné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele (např. v případě vymáhání dlužných částek u soudu či u ČTÚ, ochrana majetku poskytovatele). V ostatních případech zpracovává poskytovatel osobní údaje účastníků na základě jejich doložitelného souhlasu, který může být udělen samostatně, ve smlouvě, ve VP či v tomto Prohlášení.

 1.  

   b) zásada transparentnosti a korektnosti – osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány transparentně a korektně, tedy účastníkovi jsou přístupné informace o zpracování jeho údajů, o způsobech zpracování a zpracování zohledňuje zájmy účastníka.

   c) zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány pouze k legitimnímu účelu, ať už jde o zpracování bez souhlasu účastníka (zde se jedná zejména o účel plnění smlouvy) anebo se souhlasem účastníka (zejména zpracování údajů pro účely reklamy a marketingu – viz níže v tomto Prohlášení).

   d) zásada minimalizace údajů a přesnosti – osobní údaje jsou zpracovávány v přiměřeném a nejmenším možném rozsahu, který je nezbytně nutný pro splnění účelu zpracování a současně jsou zpracovávána přesná, správná a aktuální data. Poskytovatel údaje pravidelně v součinnosti s účastníkem aktualizuje (nejméně 1x za dva roky); za tímto účelem uděluje účastník poskytovateli souhlas, aby ho v této souvislosti kontaktoval písemně, telefonicky či emailem. Po aktualizaci údajů jsou nepřesné či nesprávné údaje v souladu s právními předpisy zlikvidovány.

   e) zásada časového omezení uložení – osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 3 let od jejího ukončení, a to za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů poskytovatele, pokud právní předpisy nestanoví v některých případech dobu delší anebo pokud není např. z důvodu vymáhání dluhu nutná v konkrétním případě delší doba uložení údajů.

   f) zásada integrity, důvěrnosti a bezpečnosti zpracování – poskytovatel zajišťuje bezpečné zpracování osobních údajů účastníků (ať už manuálně nebo automatizovanou formou). Osobní údaje účastníků jsou zpřístupňovány pouze pověřeným zaměstnancům či spolupracujícím osobám poskytovatele, a to pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování. Poskytovatel i všichni jeho zaměstnanci, případně spolupracující osoby (zpracovatelé údajů, právní, daňoví a účetní poradci, osoby pověřené vymáháním pohledávek), jsou vázáni povinností mlčenlivosti o osobních údajích účastníků (buď ze zákona anebo smluvně). Poskytovatel má také za účelem zajištění plnění této zásady přijata technická a organizační bezpečnostní opatření ve smyslu příslušných ustanovení GDPR, zejména opatření týkající se zabezpečení provozního prostředí, včetně pravidelného testování IT systémů, kódování, šifrování dat, nevratné likvidace dat v rámci databází apod., to vše k zamezení možnosti zneužití údajů třetími osobami či neoprávněného přístupu k údajům třetími osobami či neoprávněné ztráty či zničení údajů. Případné bezpečnostní incidenty (narušení bezpečnosti týkající se porušení zabezpečení, integrity nebo ztráty osobních údajů) hlásí poskytovatel v souladu s GDPR ÚOOÚ bez zbytečného odkladu (pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl). Poskytovatel jako správce také hlásí takové porušení všem dotčeným subjektům údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Bezpečnostní prvky poskytovatel průběžně přizpůsobuje aktuálnímu stavu techniky.

 2. 2. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje účastníka:

 •  
  • identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, IČ, DIČ);

  • kontaktní údaje (korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa);

  • místo instalace, včetně všech údajů uvedených ve smlouvě;

  • číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (např. cestovního pasu);

  • číslo účtu, SIPO (platební údaje).

  3. V případě zasílání personalizované reklamy poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje účastníka:

 •  
  • identifikační a kontaktní údaje uvedené v odst. 2 shora;

  • místo instalace, včetně dalších souvisejících údajů uvedených ve smlouvě;

  • využívané služby a nabídky poskytovatele a jeho akce, včetně klasifikací do kategorií (např. časové období využívání služeb, cena služeb apod.).

  4. Účastník poskytuje veškeré osobní údaje poskytovateli dobrovolně (osobně, písemně či elektronicky, např. vyplněním elektronického formuláře při elektronickém uzavření smlouvy) a je oprávněn poskytnutí odmítnout; je však srozuměn s tím, že v případě odmítnutí poskytnutí údajů uvedených shora, a které jsou nutné pro uzavření smlouvy dle § 63 ZoEK, může poskytovatel uzavření smlouvy odmítnout, případně již uzavřenou smlouvu ukončit, neboť bez poskytnutí těchto údajů není realizace smlouvy možná.

  5. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu účastníka: V případě, že s tímto udělil účastník ve smlouvě souhlas, je poskytovatel (nebo jím pověřená třetí osoba)oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě pro účely komunikace o službách poskytovatele a pro obchodní a marketingové účely (včetně cílené reklamy a zjišťování zájmu účastníka o jednotlivé druhy služeb, mimo jiné i prostřednictvím přímého a nepřímého telemarketingu). Poskytnuté údaje jsou ze strany poskytovatele zpracovávány mimo jiné také prostřednictvím automatizovaných systémů, a to včetně ukládání na nosiče informací. Poskytnuté údaje uchovává poskytovatel po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let po jejím ukončení. Udělený souhlas je účastník oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat. Účastník výslovně souhlasí s využíváním a zpracováním svého rodného čísla, pokud bylo poskytovateli poskytnuto, a to pro účely plnění smlouvy. Tento souhlas účastník poskytuje v souladu se zákonem č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění a je oprávněn tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat. V případě, že s tímto udělil účastník ve smlouvě souhlas, je poskytovatel (nebo jím pověřená třetí osoba)oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn činit prostřednictvím poštovních nebo jiných podobných zásilek, telefonicky nebo emailem na adresy či kontakty uvedené ve smlouvě. Účastník dále souhlasí, že jeho osobní údaje (elektronický kontakt ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění) lze využít také za účelem šíření obchodních sdělení třetích stran; účastník souhlasí se zobrazováním reklam na zboží nebo služby poskytovatele nebo třetích stran prostřednictvím koncových zařízení účastníka. Tento souhlas je účastník oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat, resp. bezplatně odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení kontaktováním poskytovatele na adrese jeho sídla, telefonicky, emailem, prostřednictvím infostránek anebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení. Uvedením svého telefonního čísla ve smlouvě souhlasí účastník s využitím tohoto telefonního čísla (nebo aktualizovaného telefonního čísla) pro zasílání upomínek/výzev k nápravě, popř. o hlášení o poruchách ve smyslu VP. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn pořizovat zvukové záznamy telefonních hovorů uskutečněných oběma stranami, a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a jejích dodatků, za účelem interní kontroly služeb u poskytovatele, zvyšování jejich kvality a dále za účelem vymáhání případných dluhů ze smlouvy.

ČL. III

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ, DŮVĚRNOST KOMUNIKACÍ

 1. Účastník uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů v souladu se ZoEK, a to na dobu trvání smlouvy, případně na dobu delší, pokud je takto stanoveno platnými právními předpisy. Tento souhlas je účastník oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat (to neplatí, pokud je poskytovateli uložena na základě zvláštních právních předpisů povinnost ke zpracování a uchování předmětných údajů; v takových případech je poskytovatel oprávněn údaje zpracovávat a uchovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy i v případě, že účastník souhlas odvolal). V případě souhlasu se zpracováním lokalizačních údajů umožní poskytovatel účastníkovi přechodně odmítnout zpracování těchto údajů pro každé spojení do sítě anebo pro každý přenos zprávy, a to bezplatně a za použití jednoduchých prostředků.

 2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi účastníkem uskutečněných operací v rámci své sítě i mimo ni a uděluje poskytovateli souhlas s příp. měřením objemu dat přenesených technickými prostředky poskytovatele, měřením odezvy (ping), popř. jinými činnostmi obdobného charakteru. Tím není dotčena ochrana osobních, provozních či lokalizačních údajů dle platných právních předpisů.

 3. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že dle § 90 ZoEK je poskytovatel povinen uchovávat provozní údaje služby poskytnuté účastníkovi do doby rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 3 ZoEK nebo do konce doby, během které může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno nebo úhrada vymáhána (do konce doby, do které může být úhrada vymáhána lze uchovávat také provozní údaje nezbytné pro vyúčtování ceny služby).

ČL. IV

PRÁVA ÚČASTNÍKA

 1. Účastník má právo na informace (na přístup) o údajích (osobních, provozních, lokalizačních) o něm zpracovávaných, zejména jaké údaje jsou zpracovávány, o zdrojích (původu) a způsobech zpracování a příjemcích, kterým byly informace případně předány, době uložení. Informace budou účastníkovi poskytnuty bezplatně na základě jeho Žádosti, jejíž vzor je zveřejněn na http://www.kohra.cz/ sekce Dokumenty. V případě, že je žádost účastníka zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. opakované nedůvodné žádosti), je poskytovatel oprávněn za poskytnutí informace požadovat přiměřený poplatek, případně odmítnout žádosti vyhovět; to neplatí pro žádosti podané elektronicky.

 2. Účastník má právo udělený souhlas odvolat, pokud není podmínkou pro realizaci smlouvy (blíže viz shora v tomto Prohlášení), a to kdykoliv a bezplatně, oznámením na Kontakty poskytovatele anebo jinými způsoby uvedenými v tomto Prohlášení.

 3. V případě, že údaje poskytnuté poskytovateli nejsou správné, je účastník oprávněn kdykoliv tyto údaje opravit sám (prostřednictvím infostránek – http://www.kohra.cz) nebo nechat opravit (sdělením aktuálních údajů poskytovateli písemně, elektronicky nebo telefonicky) – právo na opravu.

 4. Právem účastníka je také právo na výmaz a omezení zpracování, o která může účastník kdykoliv požádat. Výmaz bude proveden nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti; pokud by výmaz údajů odporoval účelu zpracování (např. v případě, že smlouva stále trvá), smluvním či zákonným podmínkám anebo zákonným povinnostem či důvodům, může být místo výmazu provedeno omezeni zpracování údajů, o čemž bude účastník informován. Po výmazu údajů již není možné požadovat právo na přístup k informacím.

 5. Pokud účastník bude požadovat získat osobní údaje, které poskytovatel zpracovává, poskytovatel mu tyto informace předá anebo je předá jinému správci, kterého účastník označí. Za účelem využití tohoto práva na přenositelnost údajů má poskytovatel právo účastníka identifikovat. Údaje budou předány pouze tehdy, pokud jeto technicky možné, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 6. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace. Poskytovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka jako subjektu údajů, nebo výkon právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V případě, že účastník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 7. Vzor Žádosti na uplatnění práv účastníka jako subjektu údajů je zveřejněn na http://www.kohra.cz/ sekce Dokumenty.

 8. Účastník je oprávněn kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů, resp. porušení ochrany osobních údajů, a to na Kontakty poskytovatele, případně je oprávněn se obrátit na ÚOOÚ jako na dozorový orgán.

ČL. V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje účastníků nejsou poskytovatelem předávány do zahraničí ani žádné mezinárodní organizaci.

 2. Toto Prohlášení je účastníkům k dispozici v sídle poskytovatele, na ZC a na http://www.kohra.cz/ sekce Dokumenty.

 3. Prohlášení je poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit či doplnit způsobem dohodnutým pro změnu VP, pokud se nejedná o změnu v důsledku změny právních předpisů.

 4. Toto Prohlášení je účinné od 1. 5. 2019.

V Prostějově dne 1. 5. 2019

h3 { margin-bottom: 0.42cm; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid } h3.western { font-weight: bold } h3.cjk { font-weight: bold } h2 { margin-top: 0.22cm; margin-bottom: 0.22cm; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid } h2.western { font-size: 14pt; font-weight: bold } h2.cjk { font-size: 14pt; font-weight: bold } h1 { margin-bottom: 0.42cm; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid } h1.western { font-size: 16pt; font-weight: bold } h1.cjk { font-size: 16pt; font-weight: bold } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 100%; text-align: justify; background: transparent } a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

Užitečné odkazy

 

Od 1.1.2019 můžete v naší síti využívat IPTV partnera Sledování TVsledovanitv


Od 1.12.2013 je v provozu přístupový bod pro Vícov.


Od 1.12.2011 je v provozu přístupový bod pro Domamyslice a dále máme pokrytou severozápadní část Vrahovic a Držovice. V provozu je i pokrytí okolí starého Agrostroje od Svatoplukovy ulice na sever Prostějova.


Od 20.10.2011 je v provozu náš nový přístupový bod v Kralicích na Hané.


Od 1.5.2011 je v provozu přístupový bod na vodárně v Čechách pod Kosířem s dostupností pro obce Čechy pod Kosířem, Služín a Stařechovice.